Υπογραφή Σχέδιου Υλοποίησης για τη δημιουργία τεχνητού υφάλου τρισδιάστατης εκτύπωσης και τη διαχείριση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στην Αμαθούντα

Την 31η Μαΐου 2021 υπογράφηκε το σχέδιο υλοποίησης για τη δημιουργία τεχνητού υφάλου τρισδιάστατης εκτύπωσης και τη διαχείριση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στην Αμαθούντα από το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και το UCLA (σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)).

Το σχέδιο περιλαμβάνει τα στάδια για τη μελέτη, σχεδιασμό, έρευνας υλικών, κατασκευή, εγκατάσταση και παρακολούθηση του πρώτου τεχνητού ύφαλου τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Κύπρο και ενός από τους ελάχιστους στη Μεσόγειο καθώς και τη διαχείριση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Αμαθούντας.

Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι η προώθηση και διατήρηση της οικολογικής και πολιτιστικής μοναδικότητας της Αμαθούντας. Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν ταυτόχρονα η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Το έργο υιοθετεί καινοτομίες όπως η κατασκευή με τρισδιάστατη εκτύπωση των δομικών στοιχείων του υφάλου, η χρήση οικολογικών, φιλο-περιβαλλοντικών υλικών για τη θεμελίωση, καθώς και η αξιοποίηση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή δεδομένων.

Ο τεχνητός ύφαλος στον κόλπο της Αμαθούντας αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προστασία και τον εμπλουτισμό των θαλάσσιων πόρων και της βιοποικιλότητας της περιοχής, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο πεδίο της θαλάσσιας βιολογίας, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

Το CMMI και το ΤΑΘΕ, θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, από κοινού, την αξιοποίηση του έργου για επιστημονικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για εκδηλώσεις θαλάσσιου εγγραμματισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Για περισσότερα: άρθρο